ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КРИТЕРІЇ) ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ОСВІТИ

Цей документ було переглянуто й оновлено Міжнародним форумом Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло) 17 травня 2015 року на засіданні у Відні (Австрія) та прийнято 7 травня 2016 року на засіданні в Арлі (Франція).

«Основні характеристики (критерії) вальдорфської освіти» вперше погоджено та затверджено як обов'язкове керівництво для всесвітнього вальдорфського шкільного руху 14 листопада 2014 року в м. Хардуф (Ізраїль).

«Основні характеристики (критерії) вальдорфської освіти» сформульовані у такий спосіб, щоб будь-яка школа світу, врахувавши особливості культури своєї країни, могла їх використовувати. Ми хочемо наголосити на важливості підтримки різноманіття, індивідуальності та відкритості до розвитку.

В основою даного документа є «Критерії Вальдорфської педагогіки», затверджені Міжнародним форумом Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло) у 2009 році.

Преамбула

Необхідною умовою отримання школою імені «Вальдорфська» або «Штайнер-школа» є дотримання ключових характеристик вальдорфської освіти. Щойно школа визнається «Вальдорфською» або «Штайнер-школою», вона отримує відповідний документ. Така школа вноситься до Світового списку Вальдорфських шкіл, відповідальність за формування якого покладено на Міжнародний форум Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло).

Характеристики вальдорфської освіти подані в даному документі в загальних формулюваннях та передбачають процеси розвитку, що означає можливість у майбутньому заміни певних положень чи формулювань, але зі збереженням концептуальних основ цієї педагогічної системи.

Даний документ може бути використаний в якості орієнтиру для педагогів, а також для потреб різноманітних інституцій (зокрема для евалюації діяльності навчального закладу) та є основою для надання навчальному закладу імені «Вальдорфська школа» або «Штайнер-школа».[*]

Ознаки Вальдорфської / Штайнер-школи

Вальдорфський освітній рух формує міжнародну мережу, в якій окремі школи є автономними та об'єднуються на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях на засадах колегіальності, дружньої взаємодії та політичної коректності. Взаємопорозуміння та взаємодія в регіоні, країні або на міжнародному рівні зміцнюють кожну школу. У більш широкому контексті така взаємодія може реалізовуватись шляхом партнерства зі школами інших країн, а також шляхом надання допомоги школам, які розпочинають свою роботу або перебувають в певних соціальних та фінансових труднощах.

Партнерство шкіл може також реалізовуватись шляхом участі викладачів, батьків або учнів в заходах регіонального, національного та міжнародного рівнів: конференціях, форумах, тренінгах, семінарах тощо; водночас ізоляція, пошук певної ніші та небажання співпрацювати заважають цьому.

Вальдорфські / Штайнер-школи визнають себе частиною соціального контексту оточення та громадського життя.

Індивідуальність школи

Кожна школа унікальна. Ідентичність школи базується на її особливостях, перевагах та потенціалі, що визначаються історією розвитку навчального закладу, місцем його розташування, регіоном, складом батьківської та педагогічної громади. Імпульс, закладений засновниками школи (батьками та вчителями), також визначає особливі риси шкільного організму. Ідентичність кожної школи визначається, головним чином, впровадженням в освітній процес Вальдорфської педагогіки, мистецтва виховання, що було започатковане Рудольфом Штайнером.

Ступінь реалізації визначеного та описаного Р. Штайнером мистецтва виховання, що виражається в наповненні класних кімнат та роботі вчителів, може бути різним в залежності від ситуації кожної школи. Якість реалізації педагогічної системи визначається стосунками вчителів з учнями, методологією навчання, відповідним змістом та методами викладання, віковою відповідністю навчального матеріалу з позицій антропософського погляду на людину. Важливою вимогою є те, щоб школи творчо, але відповідально ставились до визначених вище підходів, котрі ідентифікують школу як Вальдорфську. Зазначене вище доповнюється такими критеріями як усвідомлена відповідальність як кожного вчителя, так і педагогічної колегії в цілому.

Ідентичність школи як Вальдорфської визначається також прагненням кожного педагога до відкритості та самоосвіти через вивчення антропософії.

Індивідуальність школи також визначається ступенем готовності більшості вчителів до самовдосконалення та саморозвитку за допомогою антропософії.

Задоволення педагогів своєю роботою, прагнення до розуміння Людини та співпраця з батьками є основою вальдорфської освіти, що створює атмосферу кожної школи і є внутрішнім виразом того, що в цілому сприймається як дух школи.

Освітня програма

Освітня програма Вальдорфської / Рудольф Штайнер школи не є довільною, а такою, що визначає її ідентичність. Це означає, що навчальні предмети та методи викладання мають відповідати віковим особливостям учнів, сприяти їхньому фізичному, душевному та духовному розвитку, створюючи композицію міжпредметних зв’язків та переплетень, що охоплюють декілька років навчання у школі. Навчальний план та навчальні програми постійно розвиваються з урахуванням географічних, культурних та політичних особливостей регіону, де розташована та чи інша Вальдорфська школа, а також у відповідності до загальних та глобальних викликів часу.

Оскільки кожна школа має свої географічні, культурні та політичні особливості, це має бути враховано як у навчальних планах, так і у дизайні приміщень та шкільній архітектурі, що формується на основі рекомендації, наданих Рудольфом Штайнером щодо створення належної віку атмосфери класних кімнат. На формування навчальних планів та програм також впливає й унікальна історія кожної країни та кожного регіону, де розташований навчальний заклад. Історія кожної країни розглядається як її власний неоціненний внесок у світову історію.

Кожна школа має відповідати вимогам відповідних державних органів освіти. Ступінь відповідності навчальних програм Вальдорфських / Рудольф Штайнер шкіл державним залежить від політичної ситуації в кожній країні. Це стосується й особливостей організації освітнього процесу на основі рекомендацій Рудольфа Штайнера. Так, наприклад, духовні цінності, традиційні для західної культури, можна доповнити або замінити специфічним культурним контекстом регіону, за умови, що освітні цінності та виховні завдання залишаться незмінними.

Викладання іноземної мови у багатонаціональних країнах може бути організовано відповідно до запиту етнічних груп. Незмінними залишаються рекомендації Рудольфа Штайнера щодо загальної методології та методики викладання іноземних мов, а також його зауваження щодо якісних особливостей мов народів світу.

У країнах, де співіснують декілька релігій, школа відтворює це в шкільних традиціях та святах. Зміст уроків релігії узгоджується з батьками. Такі уроки можуть бути як у відповідності до конфесійної належності сімей, так і загальноосвітнього духовно-культурного спрямування.

У багатьох країнах існують державні вимоги, які суперечать розумінню розвитку дитини вальдорфською педагогікою, але впливають на зміст навчального плану та програм. Такі вимоги можуть стосуватись як педагогіки дошкільного віку, так і рівня академічних знань та умінь школярів. Кожна школа знаходить своє власне рішення, шляхи і компроміси у вирішенні тих чи інших питань за умови збереження духу вальдорфської педагогіки та у відповідності до законодавчих вимог країни. За таких суперечливих умов важливо встановити продуктивну конвергенцію, відповідність між можливим та ідеальним, творчо працювати, маючи за мету підтримку розвитку дитини за допомогою змісту вальдорфської освітньої програми.

Взаємозв'язок між вчителем та учнем / ученицею, взаємини зі світом

Навчання та розвиток дитини у школі реалізуються на основі довіри між дитиною та вчителем, на основі відкритості дитини у сприйнятті навколишнього світу. Вальдорфські педагоги несуть особливу відповідальність за повноцінну організацію цих стосунків.

У підлітковому віці важливим завданням у розвитку особистості є формування власної позиції, емпатії та незалежності у судженнях, тобто розвиток особистості, яка бере активну участь в суспільному житті. Має місце трансформація учня / учениці від суб’єкта навчальної діяльності до активного учасника процесів суспільного життя. Тож, вирішальне значення має те, що викладачі старшої школи разом з фаховими компетенціями повинні мати здатність взаємодіяти з молодими людьми цього віку так, щоб допомогти їм знайти свій життєвий шлях та завдання, розвивати у старшокласників мужність керувати своєю біографією. Уроки мають бути побудовані у такий спосіб, щоб спонукати молодих людей до подальших питань, формувати істинний інтерес до людей та світу.

Кожна школа знаходить власне рішення та способи збереження збалансованого співвідношення між тиском зовнішніх вимог під час підготовки до іспитів та вимог щодо здорового психічного та фізичного розвитку.

Художній підхід

Одним із завдань вальдорфської освіти є поєднання освіти з життям, а не в абстрактне накопичення знань. Вважається, що школа виконала своє освітнє завдання, якщо учні на момент закінчення школи мають здатність глибоко мислити, відчувати та керуватись волею. Рівновага у співвідношенні цих якостей обумовлює здібність людини йти своїм власним шляхом. Те, як ці якості інтегровані в «Я» людини, та чи розвинені вони взагалі, впливає на формування самостійності, незалежності, самоусвідомленості особистості.

У цьому сенсі важливим інструментом освіти є художнє викладання навчальних предметів, що означає наступне:
 1. Кожен педагог самостійно знаходить власний шлях до художнього викладання через постійне вправляння в різних видах мистецтва.
 2. Педагоги використовують на уроках мистецькі засоби (живопис, малювання, декламація, музика тощо). 
 3. Самі уроки мають бути художніми у сенсі оригінальності, образності та творчості, що досягається за допомогою їхньої структури (ритмічної зміни діяльності учнів), де концентрація на сприйнятті нового матеріалу чергується з самостійною та/або творчою роботою учнів. Мистецтво у побудові структури уроку є суттю вальдорфської освіти.
 4. Вчителі намагаються створити відповідне естетичне середовище в освітньому закладі та в класах школи, оскільки воно несвідомо впливає на настрій учнів.
В художньому, мистецькому структуруванні уроків метою є сам шлях досягнення цієї мети, оскільки мистецтво саме по собі вже є процесом одухотворення. Створюючи урок як мистецький витвір, педагог намагається розвинути власні методи та, наскільки це можливо, уникати шаблонів. Таким чином, мистецтво стає не метою, а засобом педагогічного процесу.

Форми організації освітнього процесу. Структура уроків. Структура школи

Рудольф Штайнер, засновуючи Першу Вальдорфську школу, визначив основні відмінності цієї школи від інших у формах організації освітнього процесу, що ґрунтуються на глибокому розумінні людського буття та соціального завдання школи в цілому.

Зокрема, щодо виховання учнів він визначив наступне:
 1. Класи мають формуватись за віковими показниками, а не шляхом відбору за принципом успішності чи здібностей.
 2. Поділ класу на групи може відбуватись на окремі предмети.
 3. Класний вчитель супроводжує учнів протягом тривалого періоду часу (в ідеалі до набуття ними 14 років).
 4. Навчальний день починається з Головного уроку, після якого викладаються інші предмети.
 5. Дошкільне виховання - без академічних вимог.
 6. Наступність дошкільної освіти, початкової, середньої та старшої школи.
 7. Індивідуальний супровід кожного учня у формуванні спільноти класу.
 8. Партнерство.
Для педагогів Р. Штайнер визначив наступні критерії:
 1. Кожен вчитель відповідає не лише за викладання свого предмету, а за школу в цілому.
 2. Особистісне та професійне єднання підтримується за рахунок регулярних спільних педагогічних зустрічей що проводяться задля постійного професійного зростання.
 3. Як правило, політика школи визначається вчителями та батьками, а не зовнішніми органами.
 4. Батьки та вчителі формують спільноту, що відповідає за школу.
 5. Вчителі постійно удосконалюють якість освіти.
 6. Кожен педагог є відповідальним за викладання навчальних дисциплін на основі антропософського розуміння людини, дотримання високих професійних стандартів, за добрі стосунки з учнями, за розвиток своїх професійних компетенцій та за дотримання критеріїв Вальдорфської освіти.

Фінансування школи

Створення Вальдорфської школи відбувається, як правило, поступово: клас за класом. Органічний розвиток початкової та середньої школи веде до створення старшої. Якщо відкриття класів старшої школи відбувається передчасно, це може негативно вплинути на розвиток школи в цілому. Розмір установи впливає на здоров'я шкільного організму, а отже розвиток навчального закладу та його зростання повинні відбуватись у гармонійній рівновазі, щоб якісно виконувати свої соціальні та освітні завдання.

Здоров’я шкільного організму залежить також і від фінансування закладу освіти. Оскільки у багатьох країнах світу Вальдорфські / Рудольф Штайнер школи не отримують фінансових дотацій від держави, витрати на школу покриваються за рахунок батьківських внесків. Таким чином, школи стають залежними від цих внесків, що накладає на освітній заклад додаткові завдання, які потребують пошуку творчих рішень задля збереження фінансового здоров’я соціального організму та забезпечення його безперервного розвитку.

Шкільна спільнота

Основою Вальдорфських / Рудольф Штайнер шкіл є спільнота вчителів та працівників школи, учнів та їхніх батьків. У своїй діяльності шкільна громада керується гуманізмом та покладається, перш за все, на повагу до людської гідності кожного члена спільноти. Для діяльності Вальдорфської / Рудольф Штайнер школи характерні неієрархічні форми співпраці. У цьому контексті важливе значення мають прозорість стосунків та чіткість взаємодії, до яких прагнуть усі залучені до процесів управління закладом освіти, до прийняття важливих для громади рішень. Усе це є основою діяльності кожного в середині спільноти та для діяльності школи в її оточенні в цілому.

Різні форми взаємодії всередині спільноти сприяють зміцненню стосунків між батьками та вчителями (батьківські вечори, збори, лекції, індивідуальні консультації, психолого-педагогічне спостереження за дитиною тощо), де насамперед педагоги мають керуватись універсальними моральними цінностями людства.

Покладаючись на високі моральні принципи, школа має стати установою, що свідомо несе соціальну відповідальність за свою спільноту.

Шкільне самоврядування

Відповідальність за Вальдорфську / Рудольф Штайнер школу несуть вчителі та батьки разом. Поставивши спільні цілі, вони організовують школу, формують структуру її управління. Деякі школи, які існують вже не одне десятиліття мають подекуди радикально переглядати свою структуру, процеси прийняття рішень та принципи управління. Управління школою означає, що спільнота завжди має чітко усвідомлювати завдання та місію Вальдорфської школи і продовжувати поглиблювати це розуміння. Це можливо лише шляхом спільного вивчення антропософських основ цієї педагогічної системи. А отже спільне вчительсько-батьківське управління Вальдорфською школою можливе тоді, коли воно ґрунтується на колегіальному, партнерському, антропософському фундаменті.

Вальдорфські / Рудольф Штайнер школи - самоврядні організації (тобто не керуються державними органами освіти). Керують школою вчителі та батьки, створюючи відповідні органи управління. Базуючись на принципі такого партнерства, організація управління школою, її фінансами, господарством, розбудовою тощо може бути структурована у безліч способів. Перш за все, це диференційовані форми делегування завдань й обов'язків, які суголосно з місією школи обговорюються та узгоджуються безпосередньо залученими до процесів управління школою людьми та вирішуються консенсусом. Така форма управління освітнім закладом є ключовою рисою Вальдорфської школи.

Прикінцеві положення

Отож, зазначаємо, школа тоді є Вальдорфською або Рудольф Штайнер школою, коли більшість педагогів пронизана духовним імпульсом. За таких умов усе, що важко, стає легшим, а неможливе – можливим.

Школи, «натхненні вальдорфською педагогікою» (Школи з вальдорфською педагогікою)

Попередні зауваження

Школи, «натхненні вальдорфською педагогікою» (Школи з вальдорфською педагогікою) можуть бути реалізовані у різних формах:
 • Загальноосвітня школа, в якій реалізуються елементи Вальдорфської / Рудольф Штайнер освіти;
 • Школа, яка у процесі отримання статусу Вальдорфська школа від відповідної національної асоціації або Міжнародного форуму Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло);
 • Школа, яка намагається максимально впровадити вальдорфську освіту, але перебуває у правовому, релігійному або культурному контексті, в якому це можливо лише певною мірою;
 • Школа, що запроваджує вальдорфську освіту в рамках державної системи освіти у межах існуючої системи.
Інші форми освіти:
- невелика вільна школа, що пов'язана, наприклад, з сільськогосподарськими закладами; 
- домашня школа, де батьки виховують своїх дітей на основі вальдорфської освіти. 
(Але не ті школи домашнього типу, які готують дітей до загальноосвітньої школи.)
Такі школи реалізують наступні елементи вальдорфської освіти:
 • - Використовуються вальдорфський навчальний план та навчальні програми.
 • - Працює розклад, що базується на здоровому (гігієнічному) ритмі дня, тижня, року.
 • - Зберігається принцип «класного вчителя».
 • - Зберігається форма та структура Головного уроку, а також метод роботи з епохальним зошитом.
 • - Зберігається традиція усної розповіді вчителя у відповідності до вікових потреб учнів.
 • - Втілюється принцип художнього викладання.
 • - Зберігаються мистецькі дисципліни: малювання, живопис, ліплення та малювання форм.
 • - Освітній процес пронизаний музикою.
 • - Є уроки евритмії.
 • - Викладаються (додаткові) іноземні мови.
 • - Освітнє середовище формується художньо.
 • - Педагоги зустрічаються на щотижневих педагогічних конференціях (засіданнях).
 • - Педагоги несуть духовний імпульс (як було зазначено вище).
 • - Педагоги постійно підвищують свою кваліфікацію у сфері Вальдорфської освіти.
 • - Педагоги постійно занурюються в антропософію як основу вальдорфської освіти.

Отримання статусу «Школа з вальдорфською педагогікою»

Статус «Школа з вальдорфською педагогікою» залежить від наявності та якості зазначених вище елементів.

Вальдорфський рух прагне бути уважним, затверджувати та підтримувати усі школи, які мають намір працювати на основі вальдорфської освіти.

При формуванні оцінки якості вальдорфської освіти навчального закладу важливим є кількість та якість зазначених вище елементів.

Заключні зауваження

Вальдорфський рух прагне бути уважним до різних шкільних ініціатив і підтримувати їхні зусилля, спрямовані на реалізацію вальдорфської освіти.

Вальдорфських освітній рух відкритий до співпраці з іншими педагогічними течіями, які разом з Вальдорфськими / Рудольф Штайнер школами, виконують соціальне завдання щодо цілісної освіти дітей.
_______________________________________________________


Прийнятий у переглянутому варіанті Міжнародним форумом 
Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло)
17 травня 2015 р. у Відні (Австрії) 
та 7 травня 2016 р. в Арлі (Франція)
Гаазьке коло - Міжнародним форум Штайнер / Вальдорфської освіти
Педагогічна секція на Goetheanum
Postfach 1
CH-4143 Dornach
Тел .: 0041 (0) 61 706 43 15, Факс: 0041 (0) 61 706 44 74
Електронна пошта: paed.sektion@goetheanum.ch

© Асоціація вальдорфських інціатив в Україні, переклад Олена Мезенцева
_______________________________________________________

* В країнах, де існують власні Асоціації Вальдорфських шкіл, навчальні заклади отримують ім’я та вносяться до Світового списку Вальдорфських шкіл за рекомендацією національної асоціації. Якщо такої організації не існує, Міжнародний форум Штайнер / Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло) приймає рішення на підставі рекомендацій щонайменше двох її членів. Таке схвалення є передумовою для права використовувати назву «Вальдорфська» або «Рудольф Штайнер» школа, що регулюється окремою процедурою.

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар